წინა ტერფის სახსრები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. წინა ტერფის სახსრები Articulationes metatarsea

1. წინა ტერფის ძვალთაშუა სახსრები – Articulationes intermetatarseae, – განლაგებულნი არიან წინა ტერფის ძვლების ფუძეთა შორის. სახსრებში მოძრაობა შეზღუდულია
სახსრები გამაგრებულია შემდეგი იოგებით:
ა)  წინა ტერფის ძვალთაშუა იოგები – ligg. metatarsea interossea
ბ) წინა ტერფის დორსალური იოგები – ligg. metatarsea dorsalia
გ) წინა ტერფის პლანტარული იოგები – ligg. metatarsea plantaria

წინა ტერფის ძვლებს შორის შუალედებს წინა ტერფის ძვალთაშუა სივრცეები ეწოდება – spatia interossea metatarsi.

წინა ტერფის სახსრები

2. წინატერფ – ფალანგთა სახსრები – articulationes metatarsophalangeae, – წარმოქმნილია პროქსიმალური ფალანგების ფუძეებისა და წინა ტერფის ძვლების თავების სასახსრე ზედაპირების დაკავშირებით. წინა ტერფის II-III ძვლების თავებს აქვთ სფერული ფორმა, დორსალური ზედაპირი კი რამდენადმე შევიწროებულია. სასახსრე ჩანთები – capsulae articulares, დამაგრებულია სასახსრე ხრტილების კიდეებზე და სუსტადაა დაჭიმული. სასახსრე ჩანთას ზედა მხარეზე (ტერფზურგის მხარეზე) იოგები არა აქვს, ტერფძირის მხრიდან გამაგრებულია პლანტარული იოგებით – ligg. plantaria, გვერდებიდან კი – გვერდითი იოგებით – ligg. collateralia.
გარდა ამისა, წინა ტერფის ძვლების თავებს შორის გაჭიმულია წინა ტერფის ღრმა განივი იოგი – lig. metatarseum transversum profundum. წინატერფ – ფალანგთა სახსრები მიეკუთვნებიან სფერულ სახსრთა  ჯგუფს – articulatio spheroidea.


პოსტი წარმოადგენს, ლალი დათეშიძისა და არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია. ანატომიის ნაწილის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან). 2008 და 2019 წლის ვერსიები მომზადდა მანანა კიკნაძის რედაქციით.
გაფრთხილება

.