0.3% ტრიკლოზანის შემცველი კბილის პასტის ეფექტი ღრძილზედა ნადების შემადგენლობაზე (II)

 ჟურნალი ,,კავკასიის სამედიცინო მაცნე”

ავტორი ზურაბ ალხანიშვილი

სტატიის დასაწყისი >>

ცხრილი 1. სელექტიური ნიადაგი, ინკუბაციის პირობები და დამადასტურებელი ტესტები პირის ღრუს მიკროფლორის 15 სახეობისათვის რომელებიც ღრძილზედა ნადებში გვხვდებიან.

ბაქტრიული სახეობები ნიადაგი ინკუბაციის პერიოდი დამადასტურებელი ტესტები Reference
Actinomyces CFAT ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, გრამ შეღებვა, კატალიზის რეაქცია Zylher & Jordan 1982
Streptococcus Streptococcus mutans Mitis-salivarius აგარი ანაერობული 370C 5-7–დღე კოლონიის მორფოლოგია, გრამ შეღებვა Gold da kolegebi 1973
Lactobacillus Rogosa LS აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, გრამ შეღებვა Rogosa 1958
Veillonella Veillonella აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, კატალიზის რეაქცია Rogosa 1958
Neisseria Neisseria აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, ოქსიდაზა Ritz 1967
Actinobacillus actinomice-metcomitans TSBV აგარი 10% CO2 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, გრამ შეღებვა, კატალიზის რეაქცია Slots 1982
Fusobacterium nucleatum CVE აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, გრამ შეღებვა Walker & Socransky 1979
Capnocytophaga TBBP ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, Mashimo 1983
Eikenella corrodens კლინდამიცინის აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია, ტესტი ოქსიდაზაზე Walker 1978
Campylobacter rectus Wolinella აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე კოლონიის მორფოლოგია Hammond & Mallone 1988
შავად-მაპიგმენტირებელი ბაქტერიები შედლერის აგარი კანამიცინით ანაერობული 370C 5-7-დღე შავად შეღებილი კოლონიების ფორმირება Finegold & Citron 1985
Enterics MacConkey აგარი aerobuli 370C 5-7-dRe API 20E სისტემა MacFadden 1985a
Staphylococcus aureus მანიტოლის მარილის აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე API 20E სტაფ.. იდენტიფიკაცია. ლატექსის აგლუტინაცია MacFadden 1985b
საფუარები Sabouraud დექსტროზის აგარი ანაერობული 370C 5-7-დღე API 20C სისტემა MacFadden 1985c

ცხრილი 2. ღრძილზედა ნადების ბაქტერიების 4 მორფოლოგიური ჯგუფის საშუალო % გამოკვლევის თითოეული პერიოდისათვის და თითოეული ჯგუფისათვის. გამოკვლევა ჩატარებულია გრამ-შეღებვის მეთოდით.

ტრიკლოზანი საკონტროლო ჯგუფი
საწყისი ეტაპი(79)a 3 თვე(34) 6 თვე(71) საწყისი ეტაპი(79) 3 თვე(36) 6 თვე(74)
გრამ + ჩხირები 12.4 10.8 11.7 11.0 9.7 11.1
გრამ + კოკები 17.8 17.0 16.2 16.7 15.9 15.7
გრამ + ჩხირები 62.3 67.4 65.9 64.5 68.9 69.3
გრამ + კოკები 7.5 4.9 6.2 7.8 5.5 3.9

a  სუბიექტების რაოდენობა, რომლებიდანაც მოხდა ნიმუშების შეგროვება

ცხრილი 3. ღრძილზედა ნადების ბაქტერიების 5 მორფოლოგიური ჯგუფის საშუალო % გამოკვლევის თითოეული პერიოდისათვის და თითოეული ჯგუფისათვის. გამოკვლევა ჩატარებულია მუქ  არეში მიკროსკოპიის მეთოდით

ტრიკლოზანი საკონტროლო ჯგუფი
საწყისი ეტაპი(79)a 3 თვე(34) 6 თვე(70) საწყისი ეტაპი(79) 3 თვე(36) 6 თვე(74)
სპიროქეტები 2.6 3.6 3.0 3.0 3.5 3.1
მოძრავი ჩხირები 14.2 19.6 17.9 15.1 22.0 16.6
კოკები 17.1 15.5 12.7 17.2 15.3 15.3
უძრავი ჩხირები 51.8 51.3 54.2 50.2 49.1 51.3
ფუსობაქტერიები 14.2 9.9 12.1 14.5 10.1 13.6
სხვა 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

a  სუბიექტების რაოდენობა, რომლებიდანაც მოხდა ნიმუშების შეგროვება

ცხრილი 4. ღრძილზედა მიკროფლორაში პაროდონტოპათიგენების შემცველობა თითოეულ პერიოდში და ჯგუფში დადგენილი იმუნოფლუორესცენციის მეთოდით

ტრიკლოზანი საკონტროლო ჯგუფი
საწყისი ეტაპი 3 თვე 6 თვე საწყისი ეტაპი 3 თვე 6 თვე
A.actinomycetemcomitans 0.11 0.11 0.12 0.14 0.20 0.13
P.gingivalis 0.16 0.26* 0.24* 0.22 0.74* 0.47*
P. intermedia 0.75 4.13** 4.33** 0.62 4.81** 3.77**
B.forsythus 0.35 0.91 0.74 0.43 0.63 0.45

a- არ მომხდარა ნიმუშის აღება

*- p<0.07  3 და 6 თვეზე ჯგუფებს შორის

** p<0.05 ჯგუფებში საწყის ეტაპის მონაცემებთან შდარებით

ცხრილი 5. ღრძილზედა ნადებიდან მიღებული არასელექტიურ ნიადაგზე კულტივირებული ბაქტერიების საერთი რაოდენობა

ტრიკლოზანი საკონტროლო ჯგუფი
საწყისი ეტაპი 3 თვე 6 თვე საწყისი ეტაპი 3 თვე 6 თვე
ანაერობების რაოდენობა 3.28 x 108 1.80 x 108 8.69 x 107 2.64 x 108 1.45 x 108 7.44 x 107
აერობების რაოდენობა 2.06 x 108 1.39 x 108 7.32 x 107 1.84 x 108 1.12 x 108 6.15 x 107
საერთო რაოდენობა 5.34 x 108 3.19 x 108 1.60 x 108 4.48 x 108 2.57 x 108 1.36 x 108
მკაცრი ანაერობები b 1.22 x 108 4.10 x 107 1.37 x 107 8.05 x 107 3.30 x 107 1.29     x 107

a  არ მომხდარა ნიმუშის აღება  b  ანაერობების საერთო რაოდენობას მინუს აერობების

ცხრილი 6: ღრძილზედა ნადებისაგან გამოყოფილი სხვადასხვა ბაქტერიული  სახეობების საშუალო % ანაერობების საერთო რაოდენობასთან შეფარდებით

ტრიკლოზანი საკონტროლო ჯგუფი
საწყისი ეტაპი (79)a 3 თვე(34) 6 თვე(70) საწყისი ეტაპი (79) 3 თვე(36) 6 თვე(74)
ანაერობები 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
აერობები 62.8 77.22 84.14 69.51 77.24 82.55
მკაცრი ანაერობები b 37.20 22.78* 15.76* 30.49 22.76 17.34*
აქტინომიცეტები 5.09 11.06* 15.40* 7.41 10.07* 12.47*
სტრეპტოკოკები 3.84 2.72 7.70* 3.95 5.45 5.26
S.mutans 0.40 0.01 0.67 0.19 0.11 0.19
Neisseria 0.10 0.12 0.36 0.17 0.10 0.63
Lactobacillus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Veillonella 3.23 1.14 0.22 2.73 1.00 0.14
შავად-მაპიგმენტირებელიბაქტერიები 0.02 <0.01 0.03 0.03 <0.01 0.02
A.actinomycetemcomitans <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01
Fusobacteria 1.40 1.99 3.21 1.59 3.06 2.89
Capnocytophaga 1.33 1.83 3.14 1.66 2.39 2.83
Eikenella corrodens 0.90 0.66 0.77** 1.27 1.22 5.25**
Campylobacter rectus 0.02 0.14 0.06 0.07 0.18 0.14
Coliformis <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Staphilococcus aureus <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Candida <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

b- არ მომხდარა ნიმუშის აღება

c- ანაერობების საერთო რაოდენობას მინუს აერობების საერთო რაოდენობა

d- შავად მაპიგმენტირებელი ბაქტერიები

e-  აღმოჩენილია <0.01% , არ არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი

*- p<0.05 დროთა განმავლობაში ჯგუფებს შიგნით საწყისი ეტაპის მნიშვნელობებთან შედარებით

** – p<0.05 6 თვის შემდეგ ჯგუფებს შორის

ცხრილი 7. თითოეული საკვლევი ჯგუფიდან კულტივირებული ტრიკლოზანისა და საკონტროლო კბილის პასტის მიმართ რეზისტენტული მიკროფლორის საერთო %.

რეზისტენტული შემდეგი პასტის მიმართ ჯგუფი თერაპიის პერიოდი პოსტთერაპიული პერიოდი
საწყისი ეტაპი 3 თვე 6 თვე 6 კვირა 12 კვირა 18 კვირა 24 კვირა
კბილის პასტა ტრიკლოზანის გარეშე ტრიკლოზანის 5.1a 1.3 0.4 0.2 0.3 0.2 1.2
საკონტროლო 3.6 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 1.6
კბილის პასტა ტრიკლოზანით ტრიკლოზანის 0.100b 0.004 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000
საკონტროლო 0.006 0.031 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

a – საშუალო % მიკროფლორის რომელიც გაიზარდა 0.84% საკონტროლო პასტის შემცველ ფირფიტაზე

b – საშუალო % მიკროფლორის რომელიც გაიზარდა 0.84% ტრიკლოზანის კბილის პასტის შემცველ ფირფიტაზე (25 ppm ტრიკლოზანი)