შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (IX)

კიკნაძე მანანა
eu ლათინური დიფთონგის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-19 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
au ლათინური დიფთონგის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-19 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ps კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
pt კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
cs კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-18 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ks კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-18 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ex კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-11 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
exen კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-11 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
cc კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ლათინური qu კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ლათინური lu კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-9 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ლათინური la კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-9 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
dys სუფიქსიანი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-14 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
– ურ (ლ) სუფიქსიანი ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-14 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
– იული (იური) სუფიქსიანი ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-14 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
– ლოგი, – გრაფი, – მეტრი, – სკოპი სუფიქსოიდებზე დაბოლოებული და – ურ (ულ) სუფიქსდართული ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებუ
კიკნაძე მანანა
– ლოგია, – გრაფია, – მეტრია, – სკოპია სუფიქსოიდებზე დაბოლოებული და – ურ (ულ) სუფიქსდართული ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონი
კიკნაძე მანანა
– იკ სუფიქსიან და – ურ (ულ) სუფიქსდართული ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-17 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი.
კიკნაძე მანანა
– ივ სუფიქსიან და – ურ (ულ) სუფიქსდართული ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-17 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი.
კიკნაძე მანანა
– ტიული სუფიქსიანი ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-9 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
– ტიური სუფიქსიანი ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-9 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
– ციული სუფიქსიანი ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
– ციური სუფიქსიანი ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
– მა -ზე დაბოლოებული და – ურ (ულ) სუფიქსდართული ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-18 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბ
კიკნაძე მანანა
– ალ ფუძიანი და – ურ (ულ) სუფიქსდართული ზედსართავების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-18 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 200
კიკნაძე მანანა
რუსული þ გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
რუსული ÿ გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
რუსული ¸ გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-17 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
რუსული ¸ç გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-17 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
რუსული îç გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-17 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
რუსული – èðîâàòü დაბოლოების მქონე სიტყვების ქართულად გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-16 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
რუსული – èçèðîâàòü დაბოლოების მქონე სიტყვების ქართულად გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-16 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
რუსული – èçîâàòü დაბოლოების მქონე სიტყვების ქართულად გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-16 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
მან-ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელის მოთხრობით ბრუნვაში გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
სან -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელის მიცემით ბრუნვაში გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ნარ -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელის მრავლობით რიცხვში გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-15 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
თან -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელის თანიან მრავლობით რიცხვში გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-15 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ია -ზე დაბოლოებული კვეცადი სახელის მხოლობითი რიცხვის ნათესაობითსა და მოქმედებითში გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ენ -ზე დაბოლოებულფუძიანი სახელის მრავლობით რიცხვში გადმოცემის თავისებურებები, სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
უცხოური წარმოშობის ი და ე ხმოვანზე დაბოლოებული სახლების კვეცადობის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა
ca კომპლექსის შემცველი უცხო სიტყვების გადმოცემის თავისებურებები; სწავლების ონ-ლაინ მეთოდიკა და ალგორითმები. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მანანა, შენგელია არჩილ
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარება საქართველოში. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
კიკნაძე მარინე
ტერმინოლოგიური ძიებები და წერილობითი წყაროების ინტერპრეტაციის პრობლემა : XII-XVIII საუკუნეების ქართული წერილობითი წყაროების აღმოსავლური ტერმინოლოგიური ლექსიკის მიხედვით : დის… ისტ.მეცნ.კანდ. 07.00.09 / ხელმძღვ.: გიუნაშვილი ჯ. ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ისტ. არქეოლ. და ეთნოგრაფ. ინ-ტი – თბ.,
კირცხალია გიორგი
კავშირგაბმულობის სისტემების განვითარების ტენდენციები და სამედიცინო ენციკლოპედიისა და ლექსიკონების პერსპექტივები. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007
კლიშოვი ა.
მოკლე ციტოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 1971.
კორძაია დიმიტრი
ლალი დათეშიძის შენიშვნა (2007 წ.): საინტერესო მასალებს შეიცავს წიგნი “ვინ ვინაა ქართულ სამედიცინო მეცნიერებაში”, 2000 წ. სამეცნიერო რედაქტორი დიმიტრი კორძაია. ამ ნაშრომით შეიძლება მედიცინის სფეროში ქართული სახელმძღვანელოების შექმნის დინამიკაზე თვალმიდევნება, რაც ბუნებრივია, თანხლებული იყო შესაბამის სფეროებში ქართული ტერმინოლოგიის შექმნა-დახვეწით.
კორძაია მ.
საერთაშორისო ემბრიოლოგიური ნომენკლატურა (NE) ლათინურ-ქართულ ენებზე, თბ., 1979.
კორძაია მ., შელია ლ., ჭიჭინაძე მ.
ანატომიურ-ჰისტოლოგიურ-ემბრიოლოგიური ტერმინოლოგია, თბ., 1997.
კორძაია მ., ჭიჭინაძე მ.
ემბრიოლოგიურ ტერმინთა მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი (რედ. ნ. ჯავახიშვილი), თბ., 1986.
კოტეტიშვილი ლადო
წიგნი სააქიმოი მედიცინა ძველ საქართველოში. XIII საუკუნე / ტფ. საბჭ. ჯან-განის და ჯან. სახ. კომ-ის სანიტ.-ჰიგ. ინ-ტი-ხალხური მედიცინის კაბინეტი – ტფ. : სახელგამის სამეცნ. სექტორის გა-მა, 1936 : ტექნიკა და შრომა-ს სტ. – LXX,381გვ.
კოტეტიშვილი ლადო
საექიმო იდეები ვეფხისტყაოსანში / [რედ.: ნანა კოტეტიშვილი ; გამომც.: კახმეგ კუდავა] – თბ. : ინტელექტი, 1998
კუჭაიძე ვლ.
კლინიკური სამეანო-გინეკოლოგიური ტერმინოლოგია (ლათინურ-რუსულ-ქართული), თბ., 1934.
კუხიანიძე დ.
,,უსწორო კარაბადინი” – XIII ს – ის ხელნაწერი და მისი მნიშვნელობა სალიტერატურო ენის ისტორიისათვის
კუხიანიძე დ.
,,უსწორო კარაბადინი” – ახალი გამოცემა, ტექსტი, გამოკვლევა და კომენტარები. გამომცემლობა ,,ენგადი”, 1998 წ.
კუხიანიძე დ.
,,უსწორო კარაბადინი” – XIII ს – ის ხელნაწერის ენობრივი თავისებურებანი; თეზისები, 1998 წ.
კუხიანიძე დ.
ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ,,სამკურნალო წიგნი – კარაბადინის” ზოგიერთი ენობრივი თავისებურებანი. თეზისები; წიგნის ათასი წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თსსუ პლენარული მოხსენება, 1998 წ.
კუხიანიძე დ.
ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ,,სამკურნალო წიგნი – კარაბადინის” შექმნიდან 530 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია; თეზისები, 1999 წ.
კუხიანიძე დ.
ღვიძლის დაავადებები ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ,,კარაბადინში”. თანაავტორები: ასათიანი, მანჯავიძე
კუხიანიძე დ.
უძველესი ძეგლის ,,უსწორო კარაბადინის” ავტორის საკითხისათვის. ,,ქრისტიანობა და მედიცინა”, 1999 წ., თეზისები
კუხიანიძე დ.
წამალთმცოდნეობისა და ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ძველ ქართულ სამედიცინო წიგნებში. ფარმაცევტთა I საერთაშორისო კონგრესი, 2002 წ., თსსუ
კუხიანიძე დ.
,,ძველი ქართული სამედიცინო წიგნები და ,,ბიბლია” – ლექსიკურ-ტერმინოლოგიური პარალელები. მედიცინის ისტორიკოსთა და გერონტოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 2006 წ., ლიკანი
კუხიანიძე დ.
წიგნი ,,სააქიმოი”, ,,ქართული სამედიცინო საუნჯის” II ტ., ტექსტი და კომენტარები გადაცემულია დასაბეჭდად; თანაავტორი ლია სამყურაშვილი
კუხიანიძე დარეჯან
უსწორო კარაბადინის XIII საუკუნის ხელნაწერი და მისი მნიშვნელობა ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიისათვის : დის…ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.01 / სამეც. ხელმძღ.: კ. დანელია ; თსუ – თბ., 1998

ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი. თბ., 1990.
დათეშიძე ლალი, შენგელია ლევან, მგელაძე გურამ
სამედიცინო ტერმინთა ოპტიმალური სიგრძის დასადგენად. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ლაჩაშვილი ი.
ბოტანიკურ ტერმინთა ლექსიკონი, თბ., 1968.
ლაჩაშვილი ი.
მოკლე ბიოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 1977.
ლეჟავა გ.
ვირუსოლოგიური ტერმინებისა და სპეციალური გამოთქმების ლექსიკონი, თბ., 1972.
ლოლაძე ტატიანა
ლექსიკურ-გრამატიკული ტრენინგი ინგლისურ ენაში = Lexical and grammatical training in english : პასუხებით / [რედ.: მანანა ქუთელია] – თბ. : საზ-ბა “ცოდნა”, 2006
ლომიძე გიორგი
ინგლისურ-ქართული სამედიცინო ლექსიკონის ინგლისური ტრანსკრიფციებით აღჭურვის შესახებ. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

Îñíîâíûå ýòàïû ðàçâèòèÿ ìåäèöèíû â Ãðóçèèþ òþ1-2þ Åáþ 1964-1969
მაისურაძე ზ.
საერთაშორისო ანატომიური ნომენკლატურა (ლათინურ-რუსულ-ქართული), ტერმინოლოგია მოამზადეს გ. და ნ. მაისურაძეებმა, თბ., 1979.
მაისურაძე ზ.
სამედიცინო ტერმინოლოგია, I (რუსულ-ქართულ-ლათინური), რედ. ვ. ბერიძე, თბ., 1947
მანჯგალაძე მარიამ
გეზისა და ორიენტაციის კატეგორიები თანამედროვე ქართულში. დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.01 / საქ. მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტი – თბ., 1999
მარგველანი ლამარა
ქართული ენის მორფოლოგიური კომპიუტერული სისტემები: დის. ფილოლ. მეცნ. დოქტ. 10.01.02 / თსუ – თბ., 2003
მაყაშვილი ა.
ბოტანიკური ლექსიკონი.თბ., 1961
მაყაშვილი ზურაბ
მცენარეთა სახელდება. ტბ., 1996
მაჭავარიანი მ.
ლინგვისტიკის საგნის შესახებ, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები. ტ. II, თბილისი,1967
მგალობელი მიხეილ
სრულიად საქართველოს ექიმთა მე-V სამეცნიერო კონგრესი – ტფ., 1929
მგალობლიშვილი ც., ამირანაშვილი ნ., ერისთავი ლ., რევიშვილი მ., კინწურაშვილი ლ., ჭელიძე დ.
ფარმაცევტული ლექსიკონი (ლათინურ-ქართული, ქართულ-ლათინური), თბ., 1996.
მელიქიშვილი დამანა
ძველი ქართული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის ისტორიიდან [რედ.: კორნელი დანელია] ; თსუ, კლასიკ. ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინ-ტი, საპატრიარქო, გელათის მეცნ. აკადემია – თბ.: ლოგოსი: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1999
მენაბდე ც.
ინგლისურ-რუსულ-ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 1983.
მინდაძე ნ.,
ხალხური მედიცინა საქართველოში, თბ., 1981.
მიქიაშვილი ოთარ
ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბების ისტორიისათვის (რუსულ-ქართულ ენობრივ ურთიერთობათა ასპექტები): დის…ფილოლ. მეცნ. დოქტ. 10.02.01 / თსუ-ს სოხუმის ფილიალი – თბ., 2004

ნეიროფიზიოლოგიური ტერმინოლოგიის მოკლე ინგლისურ-ქართულ-რუსული ლექსიკონი, თბ., 1977.
ნათიშვილი ალ.
ადამიანის ნორმალური ანატომია

გაგრძელება  იხ. >>>>

შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (IX)