ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის პროგრამული და მათემატიკური თანხლება

კირცხალია გიორგი კავშირგაბმულობის სისტემების განვითარების ტენდენციები და სამედიცინო ენციკლოპედიისა და ლექსიკონების  პერსპექტივები.
Øåíãåëèÿ Ë. Â. Íåñêîëüêî çàìå÷àíèé ïî ïîâîäó åñòåñòâåííîãî ÿçûêàþ Ìàòåðèàëû VI ìåæäóíàðîäíîé øêîëû-ñåìèíàðà ,,Èíòåðàêòèâíûå ñèñòåìû”, êíèãà I. Òáèëèñè, Ìåöíèåðåáà, 1984, ñ. 246-248
Øåíãåëèÿ Ë. Â. Îá îäíîì ïîíèìàíèè ÿçûêîâ. Ñîîáù. ÀÍ ÃÑÑÐ ò. 99
Øåíãåëèÿ Ë. Â. Î ïåðñïåêòèâå ïîñòðîåíèÿ ôîíåòè÷åñêèõ ïðîöåññîðîâ. Ìàò. IV øêîëû-ñåìèíàðà ïî äèàïîãîâûì ñèñòåìàì. Òáèëèñè, Ìåöíèåðåáà, 1982
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Ëåâàí,  Ìãåëàäçå Ãóðàì Ïðîãðàììà êîìïüþòåðîíîãî àíàëèçà ïðèìåíåíèÿ àôèêñîâ. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Ëåâàí,  Øàðàøèäçå Áåæàí Êîìïüþòåðíàÿ áàçà ïîñòðîåíèÿ êîíòåêòíîãî ñëîâàðÿ. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øàðàøèäçå Áåæàí, Øåíãåëèÿ Ëåâàí. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå èíâåðñèðîâàíèÿ.  ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
კიკნაძე მანანა ლექსიკონების შექმნის კომპიუტერული ტექნოლოგიების  შესახებ. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები”  თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”, N: 6, 2007 წელი.

ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის პროგრამული და მათემატიკური თანხლება