საკონსულტაციო და ექსპერტული სისტემები ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის ბაზაზე

Äàòåøèäçå Ëàëè Îá îäíîé êîìïüþòåðíîé ìîäåëè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ äëÿ ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàöèîííîé ñèñòåìû. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი

საკონსულტაციო და ექსპერტული სისტემები ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის ბაზაზე