სადისერტაციო ნაშრომები და პროექტები

ამირანაშვილი ნანა სპეციალურ ტერმინთა შედგენის ზოგადი პრინციპები და სიტყვაწარმოების საკითხები თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი
შენგელია არჩილ სპეციალურ სიტვათა  შედგენის პრინციპები  და სიტყვაწარმოების საკითხები ფარმაციაში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი
გუჯაბიძე რევაზ ბერძნული ტერმინოელემენტები  ქართულ და რუსულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტებში  და მათი შეპირისპირებითი ანალიზი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი
ჯოხაძე თეა ტერმინწარმოების ქართული მორფოლოგიური ინვენტარის პროდუქტიულობის ანალიზი   ქართულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი
შარაშიძე ვერა რუსულ–ქართული შეპირისპირებითი ანალიზი სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი

სადისერტაციო ნაშრომები და პროექტები