Category Archives: სამედიცინო მაცნე

Особенности и коррекция окислительного стресса при экспериментальном травматическом шоке

ჟურნალი ,,კავკასიის სამედიცინო მაცნე” 
Накашидзе И., Чиковани Т., Саникидзе Т., Бахуташвили В., Кевлишвили О.
Институт медицинской биотехнологии АН Грузии, Тбилиси

По данным ВОЗ травматизм занимает третье место в ряду причин общей смертности населения. В группе лиц моложе 45 лет травматизм стойко занял первое место по смертности [3].
Травматический шок (ТШ), крайнее проявление травмы, как и критические состояния любого генеза, сопровождается активацией свободнорадикальных процессов в тканях и органах больного [4, 6]. Все функционально значимые свободные радикалы, образующиеся в организме, содержат в своем составе кислород. Воздействуя на такие клеточные компоненты, как липиды, белки, нуклеиновые кислоты, вызывают повреждение тканей и смерть клеток [17]. В обычных условиях уровень свободных радикалов контролируется собственной эндогенной антиоксидантной системой защищающей ткани от оксидационного повреждения. При различных патологических состояниях, когда нарушается функция эндогенных антиоксидантов, свободные радикалы активируют перекисное окисление липидов (ПОЛ), повреждают клеточную мембрану, меняют трансмембранный ионный баланс, вызывая тем самым смерть клеток [18].

Read More

Изменения локальной внутрипочечной гемодинамики при острых состояниях кровопотери и сепсиса

ჟურნალი ,,კავკასიის სამედიცინო მაცნე” В.Бакурадзе, Т.Чигогидзе, В. Сулханишвили Национальный центр урологии, Тбилиси, Грузия Введение Известно, что при кровопотере в почках возникают выраженные гемодинамические расстройства, а при сепсисе почки относятся к органам, в которых гемодинамические расстройства наиболее выражены. Это ведет к нарушению гомеостатических реакций, имеющих важное защитное значение для организма. Однако данные литературы, касающиеся величин общего

Read More

ხერხემლის მალებს შორის დისკოს თიაქარი – იკურნება

კინეზეთერაპევტი ალექსანდრე კონდრატენკოს. მ. ბუბნოვსკის კინეზეთერაპიის ცენტრი (მოსკოვი) ოსტეოხონდროზი ერთ ერთი ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა. ნერვიული სისტემის ვერტებროგენური დაავადებებიდან ამ ტიპის დაავადებებზე მოდის 50%-ზე მეტი და ისინი იწვევენ დროებით შრომის უნარიანობის დაკარგვას. ოსტეხონდროზის ყველაზე გართულებული ფორმაა დისკოზი ანუ ხერხემლის მალებსშორისების თიაქარი. ამ დაავადების მკურნალობა ტრადიციული მეთოდებით შეუძლებელია. ხერხემალი წარმოადგენს რთულ მორფო-ფუნქციონალურ სისტემას, რომელიც შედგება მალებისაგან და

Read More

E ISSN 1987-8036 UDC(უაკ) 61(054)(479.22) კ-144 Reviewable on-line scientific magazine “Caucasus Medical Herald”

Reviewable on-line scientific magazine “Caucasus Medical Herald” publishes the articles in English and Russian languages. In order to publish an article in the magazine presentation of one of the members of the editorial board. Contact address: mpifarm@gmail.com Editorial board: Chigogidze Temur, M.D., Chairman; Dateshidze Lali – coordinator; Kiknadze Manana – scientific secretary; Bokhua Merab –

Read More