შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (XI)

ჭირაქაძე მ.
ტერმინის ზოგადლინგვისტური თეორია და არქეოლოგიური სისტემატიკა. თბილისი. 1995
ჭუმბურიძე ბ., ჭუმბურიძე თ., ბარამიძე ქ., ტურძელაძე თ., პაპუაშვილი ქ., აკობია ე.
სამკურნალო საშუალებათა სახელწოდებების სახელმძღვანელო ცნობარი (გენერიული, საერთშორისო, საფირმო, სავაჭრო სახელწოდებები და სინონიმები), (შემდგ. ბ. ჭუმბურიძე, თ. ჭუმბურიძე, ქ.ბარამიძე, თ. ტურძილაძე, ქ. პაპუაშვილი, ე. აკობია), თბ., 1997.
ჭუმბურიძე ვახტანგ
ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია. სამაგიდო წიგნი არა მარტო ექიმებისათვის. ჟურნალი “ავერსი”. N:9 9 (16) 2005 წ.
ჭუმბურიძე ვახტანგ
ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის მომზადებაში მონაწილეობა ყველამ უნდა მიიღოს. “პსპ”-ს ჟურნალი ჩვენი ჯანმრთელობა”.N:7. 2005
ჭუმბურიძე ზ.
ქართული სალიტერატურო ენისა და სტილის საკითხები.თბ., 1956
ხარაშვილი ნინო
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარება რუსეთში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ხატიაშვილი ნ., ამირანაშვილი ნ., ქუთელია მ., ჭელიძე რ.
გერმანულ-ლათინური სინონიმების შედარება-შეპირისპირებითი ანალიზი სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. 2005.
ხომასურიძე ა., მაისურაძე ნ., ტაბატაძე ნ., ტაბიძე დ.
საუნივერსიტეტო სამედიცინო განათლებაში რეპროდუქტიული ტერმინების დანერგვა. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის “მედიცინა კლასიკურ საუნივერსიტეტო განათლებაში” სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბ.,2002
ხოჭოლავა ნანა.
მცენარეთა სახელდება ქართულში: დის… ფილოლ.მეცნ.კანდ. 10.02.01 / სამეცნ. ხელმძღვ.: არაბული ა. ; საქ. მეცნ. აკად. ენათმეცნ.ინ-ტი – თბ., 2006
ხუნდაძე ს.
კვალი, N 8 . 1895
ჯავახიშვილი ივ.
თვალთან დაკავშირებული ტერმინები (იოანე ბატონიშვილის ბუნებისმეტყველებიდან) (არქივი).
ჯავახიშვილი ივ.
სამკურნალო და საბუნებისმეტყველო ტერმინები, ამოწერილი ჟამთააღმწერის თხზულებებიდან (არქივი).
ჯავახიშვილი ივ.
ივ. ჯავახიშვილის პირადი არქივის აღწერილობა. შემდგენილი ა.ბაქრაძისა და ნ. ჯავახიშვილის მიერ. 1976
ჯავახიშვილი ივ., კეკელიძე კ., აბულაძე იუსტ., ყიფშიძე ი., გორგაძე ს., ღამბაშიძე ბ., ბერიძე ვუკ., ინგოროყვა პ., შანიძე ა.
ქართული ლექსიკონის შესახებ. გაზ. ”სახალხო განათლება” N 305. 1915
ჯავახიშვილი ნ.
ქართული ლექსიკოლოგიური მუშაობის ისტორიისათვის. ივ.ჯავახიშვილის მიმოწერიდან. ”მნათობი”, N: 6 . 1979
ჯავახიშვილი ნინო
შეიქმნა სამედიცინო-საენციკლოპედიო საზოგადოება. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა”. N: (26) 2006.
ჯავახიშვილი ნინო
აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის წინასიტყვაობა დეპონირებული სტატიებისადმი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006.
ჯავახიშვილი ნინო, ხეჩინაშვილი სვიმონ, ყურაშვილი ბორის
“მონაწილეობა მიიღეთ ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის შექმნაში” ჟურნალი “დიაბეტი და ჯანმრთელობა”. N:10 2006 წ.
ჯანაშვილი მ.
ივერია N 206. 1895
ჯანაშია ს.,
ზედსართავ სახელთა წარმოება ნასესხებ სიტყვათაგან – ურ ბოლოსართით: თქსენ, კრებ, I, თბ., 1970
ჯიბუტი ი.,
რუსული რთული ზმნისწინების îáåç – (îáåñ – ) ქართულად გადმოცემის შემთხვევები ტექნიკური ტერმინოლოგიის მასალაზე: ენათმ. ინსტ. ახალგ. მეცნიერთა კონფერენციის თეზისები, 1976
ჯიბუტი ი.,
– იან, – ოვან, – ა სუფიქსთა ფუნქციისათვის ტერმინოლოგიურ სიტყვაწარმოებაში: ქსკს, თბ., 1993.
ჯორბენაძე ს.
ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა. 1981
ჯოხაძე თეა
ტერმინწარმოების ქართული მორფოლოგიური ინვენტარის პროდუქტიულობის ანალიზი ქართულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
ჯოხაძე თეა
ტერმინწარმოების ქართული მორფოლოგიური ინვენტარი ინგლისურ-ქართულ სამედიცინო ლექსიკონში. მეორე კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
ჯოხაძე თეა
ინგლისურ-ქართული სამედიცინო ლექსიკონის აუდიო თანხლების შესახებ. მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ჯოხაძე თეა
ტერმინწარმოების ქართული მორფოლოგიური ინვენტარის პროდუქტიულობის ანალიზი ქართულ სამედიცინო პროფესიულ ლექსიკაში. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
Gigolaeva N., Giorrgobiani R., Siradze N.
Langua Latina medicinalis, Òá., 1996.
Kurdiani Mikheil Chigogidze Teimuraz Amiranashvili Nana
Presented at the international conference Experimental and Clinical Medicine (Kobuleti)and from the cycle of works deposited in the magazine Clinical and Experimental Medicine . ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. ლალი დათეშიძის პროექტის ”ქართული ელექტრონული სამედიცინო ენციკლოპედია” ფარგლებში ჩატარებული სატერმინოლოგიო ნაშრომების წინასიტყვაობა-მიმოხილვა.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Îá îäíîé êîìïüþòåðíîé ìîäåëè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ äëÿ ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàöèîííîé ñèñòåìû. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ê èññëåäîâàíèþ ñåìàíòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ïðåâåðáà ÄÎ â ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. Ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû î ñåìàíòè÷åñêèõ âàðèàöèÿõ ïðåâåðáà ÄÎ è îá èññëåäîâàíèè âîçìîæíîñòåé åãî ïåðåäà÷è íà ãðóçèíñêîì. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «áûñòðî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “âîç” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “âîçêà” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «âûñîêî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «êðóïíî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ëæå” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ëîâêà” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ëîâêèé” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ëîæíî” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ìàëî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ìåëêî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ìåð» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «íà» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «íàä» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «íåäî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “íåïðîíèöàåìûé” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “íåñóùèé” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “íèçêî” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “íîñ” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïåðå» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïèñåö» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïîä» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïîëó» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïðîâîä» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïðîòèâî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ñàìî» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ñâåðõ” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ñëàáî” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ñòîéêèé” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «óëîâèòåëüíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «õîäíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «õîäîâîé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «çà» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «çàùèòèòåëü» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ìåæ” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ìåæäó» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ìåò” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “îòâîä” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «îòâîäíîé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “ïðîíèöàåìûé” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ðîä» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïðî÷íûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «çàùèòèòåëüíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «çàùèòíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïðîâîäíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «âîä» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «âîäíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «äåðæàòåëü» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè “óëîâèòåëü” â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «óëàâëèâàþùèé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ìåðíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «èçìåðèòåëü» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ìåòðè÷åñêèé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «çàïèñûâàþùèé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «ïèøóùèé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «óñòîé÷èâûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Àð÷èë, Øàðàøèäçå Âåðà, Øåíãåëèÿ Âàñèëèé
Ìàòåðèàëû ê èññëåäîâàíèþ ìîäåëè «óïîðíûé» â ðóññêîé ìåäèöèíñêîé ëåêñèêå. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øàðàøèäçå Áåæàí, Øåíãåëèÿ Ëåâàí
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå èíâåðñèðîâàíèÿ. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Ëåâàí, Øàðàøèäçå Áåæàí
Êîìïüþòåðíàÿ áàçà ïîñòðîåíèÿ êîíòåêòíîãî ñëîâàðÿ. ჟურნალი «ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა» . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøèäçå Ëàëè, Øåíãåëèÿ Ëåâàí, Ìãåëàäçå Ãóðàì
Ïðîãðàììà êîìïüþòåðîíîãî àíàëèçà ïðèìåíåíèÿ àôèêñîâ. Êîìïüòåðíàÿ ïðîãðàììà ïîèñêà è ñòàòèñòèêè ïðîèçâîëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ôðàç (ñèìâîëîâ). ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
Äàòåøòèäçå Ëàëè
Îá îïðåäåëåíèè îïòèìàëüíîé äëèíû ìåäèöèíñêèõ òåðìèíîâ. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
È
Èñòîðèÿ âñåîáùåé è îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíû è çäðàâîîçðàíåíèÿþ Áèáëèîãðàôèÿ (996-1954)þ Üþá 1956
Èîñåëèàèè Ã. Ä., Ýðèñòàâè Ê. Ä., Ëàïàíàøâèëè È. Ã.
Õèðóðãè÷åñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, Òá., 1978
Êàíäåëàêè Ò.Ë.
Çíà÷åíèå òåðìèíîâ è ñèñòåìû â çíà÷åíèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé òåðìèíîëîãèè.  êí.: Ïðîáëåìû ÿçûêà íàóêè è òåõíèêè. Ì., Íàóêà, 1970
Ëàïàíàøâèëè È. Ã.
ìàòåðèàëû ê äåðìàòîëîãè÷åñêîé òåðìèíîëîãèè, Òá., 1963.
Òàáèäçå Ì.
Ôîíåòè÷åñêèå ïðîöåññû â çàèìñòâîâàííîé ëåêñèêå íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ãðóçèíñêîãî ÿçûêà. Äåñÿòûé ìåæäóíàðîäíûé êîëëîêâèóì Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà êàâêàçîâåäîâ. (òåçèñû äîêëàäîâ). Ìàõà÷êàëà, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí. 1998. ñòð.15-16
Òàáèäçå Ì.,
Îòãëàãîëüíûå èìåíà â ìåäèöèíñêèõ òåðìèíàõ îäíîãî òèïà â ãðóçèíñêîì ÿçûêå. Îòãëàãîëüíûå îáðàçîâàíèÿ â èáåðèèñêî-êàâêàçñêèõ ÿçûêàõ. Ìàòåðèàëû ÕII ðåãèîíàëüíîé íàó÷íîé ñåññèè ïî èçó÷åíèþ ñèñòåìû è èñòîðèè èáåðèèñêî-êàâêàçñêèõ ÿçûêîâ. ×åðêåññk 1989, ñòð.90-94
Õîìåðèêè À.
Cåìàíòè÷åñêèé àíàëèç ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè â ðóññêîì è ãðóçèíñêîì ÿçûêàõ (Ê ïðîáëåìå íàöèîíàëüíîão è ìåæíàöèîíàëüíîãî â òåðìèíîëîãèè). Äèñ. … êàíä. ôèë. íàóê. Òáèëèñè,1986
Øåíãåëèÿ Ë. Â.
Íåñêîëüêî çàìå÷àíèé ïî ïîâîäó åñòåñòâåííîãî ÿçûêàþ Ìàòåðèàëû VI ìåæäóíàðîäíîé øêîëû-ñåìèíàðà ,,Èíòåðàêòèâíûå ñèñòåìû”, êíèãà I. Òáèëèñè, Ìåöíèåðåáà, 1984, ñ. 246-248
Øåíãåëèÿ Ë. Â.
Îá îäíîì ïîíèìàíèè ÿçûêîâ. Ñîîáù. ÀÍ ÃÑÑÐ ò. 99
Øåíãåëèÿ Ë. Â.
Î ïåðñïåêòèâå ïîñòðîåíèÿ ôîíåòè÷åñêèõ ïðîöåññîðîâ. Ìàò. IV øêîëû-ñåìèíàðà ïî äèàïîãîâûì ñèñòåìàì. Òáèëèñè, Ìåöíèåðåáà, 1982
Øåíãåëèÿ Ë. Â., Øåíãåëèÿ Í. Â., ×õàèäçå Ë. Ë.
Ê âîïðîñó ïîñòðîåíèé ìîðôîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññîðà ãðóçûíñêîãî ÿçûêà äëÿ äèàëîãîâûõ ñèñòåì. Ñîîáùåíûå ÀÍ ÃÑÑÐ, 1981, ò. 102
Øóáëàäçå Í. È.
Êðàòêèé ñëîâàðü êëèíè÷åñêèõ òåðìèíîâ è âàæíåéøèå ñèìïòîìû è ñèìïòîìîêîìïëåêñû âñòðå÷àþøèåñÿ â ïðôêòèêå îôòàëüìî-îòî-ðåíòãåíîíåâðîëîãèè, Ñóõóìè, 1967
Øóáëàäçå Í. È.
Êðàòêèé ñëîâàðü êëèíè÷åñêèõ òåðìèíîâ è âàæíåéøèå ñèìïòîìû è ñèìïòîìîêîìïëåêñû âñòðå÷àþøèåñÿ â ïðàêòèêå îôòàëüìî-îòî-ðåíòãåíîíåâðîëîãèè, Ñóõóìè, 1967
Ýðèñòàâè Ê. Ä., Ëàïàíàøâèëè È.
Õèðóðãè÷åñêèé ñëîâàðü, Òá., 1973

შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი (XI)