შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი

აბაშიძე ს., აბაშიძე ლ.
რუსულ – ლათინურ – ქართული სამედიცინო განმარტებითი ლექსიკონი (რედ. თ. გონიაშვილი), თბ., 1973
აბესაძე ნ.
უცხოური წარმოშობის ზოგიერთი ზმნური ფორმისა და მათგან ნაწარმოები სახელების წარმოება ქართულში: ქსკს, IX, თბ., 1989.
ავალიანი ლელა
არაბულიდან მომდინარე პროფესიის აღმნიშვნელი ტერმინები ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში: დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.06 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ტარიელ ფუტკარაძე, მარიამ ნედოსპასოვა; საქ. მეცნ. აკად. აღმოსავლეთმც. ინ-ტი – თბ., 2005
ათანელიშვილი გ., ათანელიშვილი ნ.
ლათინური ენის სახელმძღვანელო, თბ., 1979.
ალადაშვილი ალ.
შინაგან სნეულებათა ტერმინოლოგია, თბ., 1926
ალექსიძე ალ.
ოფთალმოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი (ქართულ-რუსულ-ინგლისურ- ფრანგულ-გერმანულ-ლათინური), თბ., 1989
ალშიბაია ე.
ცოტა რამ ქიმიურ ტერმინებზე. ჟურნ. „განათლება“. N 6, გვ.466 . 1914
ამირანაშვილი ნ., მ. ქუთელია, ც. მგალობლიშვილი, მ. ღიბრაძე, ლ. ანთაძე, ც. ჩქარეული,
ქართულ – გერმანულ – ინგლისურ – ფრანგულ – რუსული ფარმაცევტული ლექსიკონი, I გამოც. (რედ. ნ. ამირანაშვილი, ე. ვიდერ-წინამძღვრიშვილი), თბ., 2000.
ამირანაშვილი ნ., სირაძე ნ., ხატიაშვილი
ლათინური პრეფიქსების გამოყენებით სამედიცინო ტერმინთა შედგენისა და თარგმნის ზოგიერთი თავისებურება, თვალსაზრისით 21, 2006
ამირანაშვილი ნანა
თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში ტერმინთა წარმოების ზოგადი პრინციპები: ლათინურ-ბერძნულ კომპოზიტებზე სუფიქსდართული ტერმინების ქართული შესატყვისები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XIII, თბილისი, 2002
ამირანაშვილი ნანა
ტერმინთა შედგენის საკითხები თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში: ორმაგსუფიქსიან ლათინურ სამედიცინო ტერმინთა ქართულ ენაზე თარგმნის თავისებურებანი, ქართველურ ენათა სტრუქტურა, VIII, თბილი-სი, 2003
ამირანაშვილი ნანა
წარმოებულ ლათინურ სამედიცინო ტერმინთა ქართულად გადმოცემისათვის, ისტორია-ფილოლოგია II, თბილისი, 2000.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული ტერმინოელემენტები სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი ” ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა ” . N: 28. 2006. დეპონენტი.
ამირანაშვილი ნანა
სპეციალურ ტერმინთა შედგენის ზოგადი პრინციპები და სიტყვაწარმოების საკითხები თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
ამირანაშვილი ნანა
სამედიცინო ტერმინოლოგიის აღდგენისა და შექმნის პრობლემები. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
ამირანაშვილი ნანა
სპეციალურ ტერმინთა შედგენის ზოგადი პრინციპები ლათინური პრეფიქსები. მე-8 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული პრეფიქსითა და ბერძნული ძირით ნაწარმოები ტერმინები. მე-8 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული რიცხვითი სახელები, რომლებიც გამოყენებულია პრეფიქსებად. მე-8 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
არსებითი სახელების მაწარმოებელი ლათინური სუფიქსები. მე-10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
I და II ბრუნების ზედსართავ სახელთა მაწარმოებელი ლათინური სუფიქსები. მე-10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
III ბრუნების ზედსართავ სახელთა მაწარმოებელი ლათინური სუფიქსები. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ლათინური აფიქსების მონაწილეობით შედგენილი ტერმინები. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ლათინურ ფუძეზე ორმაგი სუფიქსის დართვით გამოწვეული თავისებურებანი. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ლათინური პრეფიქსის, ძირისა და სუფიქსის გამოყენებით ნაწარმოები ტერმინები. მე-15 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ორი ლათინური ძირითა და ლათინური სუფიქსით ნაწარმოები ტერმინები. მე-15 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ლათინურ-ბერძნულ ძირებზე ლათინურ სუფიქსდართული ტერმინები. მე-16 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული აფიქსების მონაწილეობით შედგენილი ტერმინები. მე-17 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული პრეფიქსით, ლათინური ძირითა და ლათინური სუფიქსით ნაწარმოები ტერმინები. მე-17 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული პრეფიქსით, ბერძნული ძირითა და ლათინური სუფიქსით ნაწარმოები ტერმინები. მე-18 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული ძირითა და ბერძნული სუფიქსით ნაწარმოები ტერმინები. მე-19 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ბერძნული პრეფიქსით, ბერძნული ძირითა და ბერძნული სუფიქსით ნაწარმოები ტერმინები. მე-20 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ორი ბერძნული ძირითა და ლათინური სუფიქსით ნაწარმოები ტერმინები. მე-20 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
დარგობრივ ლექსიკასა და ტერმინოლოგიას შორის განსხვავებისათვის. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ტერმინის მახასიათებლები და მისი ფუნქციონირება მართებულ არეში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ტერმინის ზოგადლინგვისტური თეორიის შესახებ. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
ტერმინთქმნადობის საწყისი პერიოდი საქართველოში. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა
სამედიცინო ტერმინოლოგიის აღდგენისა და შექმნის პრობლემები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ამირანაშვილი ნანა, მგალობლიშვილი ციალა
ლათინური ენა და სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები. თბ., 2000
არაბული ა.
ქართული მეტყველების კულტურა.თბ., 2005
აფრიდონიძე შ.,
ე. წ. ,,აბსოლუტური სინონიმების” შესახებ: ქსკს, VIII, თბ., 1988.
აფრიდონიძე შუქია
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. საქ. სსრ მეცნ. აკად., ენათმეცნიერების ინ-ტი ; [სარედ. კოლ.: შუქია აფრიდონიძე (მთ. რედ.) და სხვ.] – თბ. : მეცნიერება, 1988
ახალაია ტარასი
ძველი ქართული სოციალური ტერმინოლოგია, როგორც საქართველოს ისტორიის წყარო : დის… ისტ.მეცნ.კანდ. 07.00.02 / ხელმძღვ.: ლორთქიფანიძე მ.; საქ. სსრ. მეცნ. აკად., ისტ., არქეოლ. და ეთნოგრაფ. ინ-ტი – თბ., 1988
ბაზიაშვილი ვლადიმერ
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორიისათვის. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
ბატონიშვილი ი.
კალმასობა. II, კ. კეკელიძის და ალ. ბარამიძის რედ., თბ., 1948
ბახტაძე გ., ქისტაური ა., ბახტაძე გ.
თერაპიული ლექსიკონი (სინდრომები, სახელობითი სიმპტომები და დაავადებები), თბ.,1991
ბერიძე პ.
ფილოლოგიური შენიშვნები. გაზეთი “ლიტერატურული საქართველო”. 29 ივნისი.1956
ბერულავა რევაზ, ქვაჩახია იდელა
ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. გამოთვლით ტექნიკასა და მონაცემთა დამუშავებაში. თბილისი 1984
ბუცხრიკიძე ბესიკ
სამედიცინო ტერმინოლოგიის საერთაშორისო ინფრასტრუქტურული სივრცის შესახებ. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007
ბურჭულაძე ნ.,
ტერმინოლოგიურ გამოთქმათა ძირითადი სტრუქტურული მოდელები და ლექსიკონში მათი ასახვის თავისებურებები: ქსკს, X, თბ., 1993.
ბურჯანაძე მ.
საქართველოს მტკნარი წყლების თევზთა სარკვევი. თბ., 1940
ბუცხრიკიძე ბესიკ
სამედიცინო ტერმინოლოგიის საერთაშორისო ინფრასტრუქტურული სივრცის შესახებ. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007
ბუცხრიკიძე ბესიკ
“ლინგვო-სამედიცინო დისკის” მარკეტინგული პერიპეტიები. ლალი დათეშიძის მუდმივმოქმედი საენციკლოპედიო-სატერმინოლოგიო სემინარის დეპონირებული მოხსენებები. 2007 წელი. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.

ქართული ენის ოფიციალურ-საქმიანი (საკანონმდებლო) ფუნქციური სტილი : დის. ფილოლ.მეცნ.კანდ. 10.02.01 / სამეცნ. ხელმძღ.: გუჩა კვარაცხელია ; თბილ. პედ. უნ-ტი – თბ., 1997
გაფრინდაშვილი ნ., კახიანი ი.
ლათინური ენა და სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები. ქუთაისი. 1994
გაჩეჩილაძე პ.
ქართული ლექსიკოგრაფია-ლექსიკოლოგიის ისტორიისათვის (XIX საუკუნე და XX საუკუნის დასაწყისის ქართული პრესის მასალების მიხედვით), ტ. XI . 1959
გელენიძე ლ.
ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგიასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულში, თბილისი. მეცნიერება 1974
გელენიძე ლატავრა
ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგიასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულში სხვა ქართველური ენების მონაცემებთან შედარებით : დის… ფილოლ.მეცნ.კანდ. / ხელმძღვ.: არნ. ჩიქობავა; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ენათმეცნიერების ინ-ტი – თბ., 1970
გიგინეიშვილი ივანე
ი. ჭავჭავაძე და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა. თსუ შრომები. ტ.69 ,1958
გიგოლაევა ნელი და სხვ., გიორგობიანი რუსუდან, სირაძე ნანა
სამედიცინო ლათინური ენა: (სამედ. უმაღლ. სასწ.) / ნელი გიგოლაევა, რუსუდან გიორგობიანი, ნანა სირაძე; [რედ.: ნოდარ გაფრინდაშვილი, ვალერი ასათიანი] – მე-3 (გადამუშ.) გამოც. – თბ.: თსსუ, 2002
გიორგაძე გ., გ. ბერიშვილი, რ. ფანცულაია
ციტოლოგიურ-გენეტიკურ-ონკოლოგიური ლექსიკონ-ცნობარი, თბ., 1978.
გოგინეიშვილი ივ.
ი. ჭავჭავაძე და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა. თსუ შრომები. ტ.69 1958
გოგიჩაძე გ.
ბიოლოგიურ და სამედიცინო ტერმინთა და ცნებათა განმარტებითი ლექსიკონი / გ. გოგიჩაძე, გ. კანდელაკი, ა. გედენიძე, გ. ქიქავა – თბ. : თბილისი, 2005
გოგოლაური თ.
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის სამედიცინო დიალექტოლოგიური ლექსიკონი (ფშავ-ხევსურეთი, მთიულ-გულამაყარი, ხევი, თუშეთი). თბ., 2000
გოგოლაური თ.
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის სამედიცინო დიალექტური ლექსიკონი. გამომცემლობა – საზოგადოება ,,ცოდნა”, 2000 წ.
გუჯაბიძე რევაზ
ბერძნული ტერმინოელემენტები ქართულ და რუსულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტებში და მათი შეპირისპირებითი ანალიზი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
გუჯაბიძე რევაზ, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ, კიკალიშვილი თინა
მონაცემთა ბაზა ინგლისურ – ქართული სამედიცინო ლექსიკონისათვის 30 000 ტერმინი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.

ბიბლიოგრაფიული საძიებელი 1989 : ფილოლოგია / საქ. სსრ მეცნ. აკად., საზ. მეცნ. დარგში სამეცნ. ინფორმაციის ცენტრი ; [შემდგ.: ნ. დუმბაძე, თ. ოჩიგავა ; მთ. რედ.: ნ. კიკვაძე] – თბ. : მეცნიერება, 1990
დათეშიძე ამირან
ნომინაციის თანამედროვე თეორია და სამედიცინო ტერმინოლოგია. მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან
კლინიკური მედიცინის ტერმინოლოგიის სტრუქტურიზებისათვის. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან
სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგიის სამეცნიერო და მეთოდური პრობლემები. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განსხვავებული გამოყენება და დაავადებათა სპეციფიკურ-კულტურული მოდელები. მე-10 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან
ბიოსამედიცინო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ტერმინოლოგიის მონაცემთა ბაზების შემუშავებისას პროგრამირების გამოყენება. მე-11 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან
ბერძნულ-ლათინური ტერმინები სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან
სამედიცინო ტერმინოლოგიის ისტორიისა და მოწესრიგების (სისტემატიზების) პრობლემები. მე-14 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან, შენგელია არჩილ
ანატომიის ილუსტრირებული ონლაინ ლექსიკონისათვის. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები. ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
დათეშიძე ამირან, შენგელია ვასილ
თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიის მოწესრიგების ზოგიერთი პრობლემა. მე-7 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ამირან, შენგელია ვასილ
სამედიცინო სატერმინოლოგიო სტრქუტურებისა და სადაზღვევო კომპანიების თანამშრომლობის პერსპექტივები. მე-12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
ქართული სამედიცინო ლინგვისტიკის (დიალექტოლოგიის ) დაფუძნებისათვის. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 .
დათეშიძე ლალი
ქართული სამედიცინო ლინგვისტიკის (დიალექტოლოგიის ) დაფუძნებისათვის. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006
დათეშიძე ლალი
მასალები რუსულ-ქართულ-ინგლისური სამედიცინო ტერმინოლოგიური ლექსიკონისათვის. 27 000 ტერმინი და ტერმინოლოგიური გამოთქმა. ტექინფორმის დეპონენტი. თბილისი. 2001 წ. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები “ნორმა” ფუძის მწარმოებლურობის კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “მცირე” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დია-ლექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “მსხვილ“ კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “ნახევრად’ კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-გამძლე” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ოვან” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-სატარი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “მაღალ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “ნელა” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ობა” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ბადი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მეთოდური მითითებები საენციკლოპედიო სტატიის “ტკივილი და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები” მოსამზადებლად. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი
დათეშიძე ლალი
მოდელის “უკმარ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
ფარმაციის კონტექსტური ლექსიკონი. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
ფარმაციის სიხშირული ლექსიკონი. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მეთოდური მითითებები “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის” სამკურნალო მეცნიერებების ნაწილის სარედაქციოდ. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 .დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები აბრევიატურების, როგორც სიტყვათწარმოების მექანიზმის შესწავლისათვის. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები “ცენტრ” ფუძის მწარმოებლურობის კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “ნახევარ“ კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ზედი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ის” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006. დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-მდგრადი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-მედეგი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-საზიდი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-საწინაღო” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ქვედი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-შერწევადი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-შეუღწევი” კვლევისათვი ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ამრიდი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “უკუ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “თვით” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “ –საზომი” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მოდელის “კვლავ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
სამედიცინო ტერმინოლოგიის სემასიოლოგიური პრობლემები. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
ფარმაციის ინვერსიული ლექსიკონი. ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “დაბალ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მეთოდური მითითებები საენციკლოპედიო სტატიების ,,წინაოპერაციული პერიოდი” და “ოპერაციის შემდგომი პერიოდი” მოსამზადებლად. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
მასალები მოდელის “-ქვეშა” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო ლექსიკაში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი
ეპონიმების პრობლემისათვის ქართულ სამედიცინო პროფესიულ ენაში. პირველი კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
დათეშიძე ლალი
ტერმინწარმოება ინგლისურ ენაში. მეორე კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” თეზისები.ჟურნალი ”სიტყვა”.N: 5 .2007 წელი.
დათეშიძე ლალი
ფარმაციის ტერმინოლოგიის დამდგენი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის აუცილებლობის შესახებ. თ. 2000 . წიგნში: ლალი დათეშიძე. საქართველოში სამედიცინო მცენარეთა წარმოების ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხები.”მეცნიერება”.თბ.,2000
დათეშიძე ლალი
“მასალები რუსულ-ქართულ-ინგლისური სამედიცინო ტერმონოლოგიური ლექსიკონისათვის. 27 000 ტერმინი და ტერმინოლოგიური გამოთქმა. ტექინფორმის დეპონენტი. თბილისი. 2001
დათეშიძე ლალი
მასალები Ad მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
სამედიცინო-ორთოგრაფიული ლექსიკონის შექმნისადმი ერთი მიდგომის შესახებ. მე-4 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
მასალები In მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე-5 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
მასალები Inter მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე-6 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
მასალები Ob მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე-7 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
ციპის კანონი ქართული სამედიცინო ტერმინების შექმნისას. მე-7 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
მასალები Non მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო დიალექტებში. მე-9 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
მასალები Trans მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე-11 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
სამედიცინო ტერმინწარმოება თანამედროვე ინგლისურ ენაში. მე-12 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
მასალები Pre მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო ტერმინებში. მე-13 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
მასალები Re მოდელის ინგლისურ-ქართული შეპირისპირებითი კვლევისათვის სამედიცინო დიალექტებში. მე-14 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი
სამედიცინო-ორთოგრაფიული ლექსიკონში ბერძნულ – ლათინურ ელემენტებიანი სამედიცინო ტერმინების მართლწერის ასახვის ალგორითმები და სამუშაო ფაილები. მე-20 რესპუბლიკური კონფერენციის ”სამედიცინო ლინგვისტიკის პრობლემები” დეპონირებული მოხსენებები. ჟურნალი ”სიტყვა” N: 6. თბილისი. 2007.
დათეშიძე ლალი, კიკალიშვილი თინა, შენგელია ვასილ
მასალები მოდელის “-ედ” კვლევისათვის ქართულ სამედიცინო დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006 . დეპონენტი.
დათეშიძე ლალი, ამირანაშვილი ნანა, შენგელია არჩილ
მასალები ბერძნულ ტერმინოელემენტ chylus -ს მწარმოებლურობის კვლევისათვის რუსულ და ქართულ სამედიცინო პროფესიულ დიალექტში. ჟურნალი “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა” . N: 28. 2006. დეპონენტი.

გაგრძელება იხ. >>>>

შრომების ბიბლიოგრაფიული საძიებელი